O нама

Комисија за рачуноводство и ревизију БиХ је државно тијело, чије се овласти заснивају на Закону о рачуноводству и ревизији БиХ из 2004. године и ентитетским законима о рачуноводству и ревизији.

Комисију, као правно лице, основала су професионална тијела из сваког од ентитета, и Савјет министара БиХ, именовањем специјалног међународног савјетника.

Комисија се састоји од седам (7) чланова из рачуноводствене професије, од којих су:

· три из Федерације БиХ,

· три из Републике Српске, и

· један из Брчко дисктрикта БиХ.

Чланови Комисије у принципу морају:

· бити чланови Међународне федерације рачуновођа (IFAC)

· у потпуности имплементирати Став о обвезама чланица IFAC-а

· имплементирати и придржавати се IFAC-овог Етичког кодекса за професионалне рачуновође.

Улога Комисије утврђена је Законом о рачуноводству и ревизији БиХ из 2004. године, како слиједи:

· преводи и објављује стандарде, пратећа упутства, објашњења и смјернице и начела професионалне етике из чланка 2. овог Закона;

· утврђује критерије и доноси јединствени програм квалификација, обуке, тестирања, сертификације и лиценцирања за рачуноводствену професију, који је у потпуности усуглашен са стандардима и смјерницама IFAC-а и који се примјењује на цијелој територији БиХ, те надгледа његово провођење у ентитетима и Брчко дистрикту;

· надгледа провођење јединственог програма обуке за стицање квалификација у рачуноводственој професији и у сарадњи с професионалним тијелима и пружаоцима услуга обуке издаје обвезна упутства која су потребна за правилну и једнообразну примјену тог програма на цијелој територији БиХ;

· успоставља јединствен програм тестирања кандидата за рачуноводствену професију и проводи тај програм на цијелој територији БиХ; · надгледа сертификацију које врше професионална тијела, у смислу испуњавања услова у погледу одговарајуће обуке, положених испита, едукације и практичног искуства. Ти услови су једнаки за цијелу територију БиХ;

· надгледа процедуре лиценцирања и сертификовања чланова рачуноводствене професије у сваком од ентитета и у Брчко дистрикту; · иницира и координира активности за успостављање заједничког професионалног тијела на разини БиХ, уколико исто добровољно формирају постојећа професионална тијела у БиХ у року од шест (6) мјесеци од дана ступања на снагу овог Закона;

· одржава редовне састанке у циљу контроле примјене стандарда провођења јединственог програма стицања квалификација и осталих повезаних питања;

· припрема информације о својим активностима, које обвезно садрже и податке о приходима и расходима Комисије, и чија ће доступност као јавног документа бити осигурана до краја фебруара сваке године.

Ове активности Комисија обавља сама или може овластити поједине чланове односно ентитетске савезе да их обављају. Комисија из свог састава бира предсједавајућег. Предсједавајући има мандат једну годину, након чега се за новог предсједавајућег бира други члан Комисије из другог ентитета, такође на једну годину.

Сваке године бира се нови предсједавајући и генерални секретар, а сједиште Комисије је у ентитету из кога долази предсједавајући.