O Nama

 

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je državno tijelo, čije se ovlasti zasnivaju na Zakonu o računovodstvu i reviziji BiH iz 2004. godine i entitetskim zakonima o računovodstvu i reviziji.

Komisiju, kao pravnu osobu, osnovala su profesionalna tijela iz svakog od entiteta, i Savjet ministara BiH, imenovanjem specijalnog međunarodnog savjetnika.

Komisija se sastoji od sedam (7) članova iz računovodstvene profesije, od kojih su:

· tri iz Federacije BiH,

· tri iz Republike Srpske, i

· jedan iz Brčko disktrikta BiH.

Članovi Komisije u principu moraju:

· biti članovi Međunarodne federacije računovođa (IFAC)

· u potpunosti implementirati Stav o obvezama članica IFAC-a

· implementirati i pridržavati se IFAC-ovog Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe.

Uloga Komisije utvrđena je Zakonom o računovodstvu i reviziji BiH iz 2004. godine, kako slijedi:

· prevodi i objavljuje standarde, prateća uputstva, objašnjenja i smjernice i načela profesionalne etike iz članka 2. ovog Zakona;

· utvrđuje kriterije i donosi jedinstveni program kvalifikacija, obuke, testiranja, certifikacije i licenciranja za računovodstvenu profesiju, koji je u potpunosti usuglašen sa standardima i smjernicama IFAC-a i koji se primjenjuje na cijeloj teritoriji BiH, te nadgleda njegovo provođenje u entitetima i Brčko distriktu;

· nadgleda provođenje jedinstvenog programa obuke za stjecanje kvalifikacija u računovodstvenoj profesiji i u suradnji s profesionalnim tijelima i davateljima usluga obuke izdaje obvezna uputstva koja su potrebna za pravilnu i jednoobraznu primjenu tog programa na cijeloj teritoriji BiH;

· uspostavlja jedinstven program testiranja kandidata za računovodstvenu profesiju i provodi taj program na cijeloj teritoriji BiH;

· nadgleda certificiranje koje vrše profesionalna tijela, u smislu ispunjavanja uvjeta u pogledu odgovarajuće obuke, položenih ispita, edukacije i praktičnog iskustva. Ti uvjeti su jednaki za cijelu teritoriju BiH;

· nadgleda procedure licenciranja i certificiranja članova računovodstvene profesije u svakom od entiteta i u Brčko distriktu;

· inicira i koordinira aktivnosti za uspostavljanje zajedničkog profesionalnog tijela na razini BiH, ukoliko isto dobrovoljno formiraju postojeća profesionalna tijela u BiH u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona;

· održava redovite sastanke u cilju kontrole primjene standarda provođenja jedinstvenog programa stjecanja kvalifikacija i ostalih povezanih pitanja;

· priprema informacije o svojim aktivnostima, koje obvezno sadrže i podatke o prihodima i rashodima Komisije, i čija će dostupnost kao javnog dokumenta biti osigurana do kraja veljače svake godine.

Ove aktivnosti Komisija obavlja sama ili može ovlastiti pojedine članove odnosno entitetske saveze da ih obavljaju.

Komisija iz svog sastava bira predsjedavajućeg. Predsjedavajući ima mandat jednu godinu, nakon čega se za novog predsjedavajućeg bira drugi član Komisije iz drugog entiteta, također na jednu godinu.

Svake godine bira se novi predsjedavajući i generalni sekretar, a sjedište Komisije je u entitetu iz koga dolazi predsjedavajući